Urząd Gminy Michałowice
21.06.2011 13:37

Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

§ 1 uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz „PGE Dystrybucja S.A.”, polegającej na lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych, na części działek ew. nr 625/2 i 628/16, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiących własność Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały”.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 07.11.2017 16:02
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2017 16:02
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki