Urząd Gminy Michałowice
11.07.2011 14:47

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek przyległych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz . U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 5% od ceny gruntu, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 524/3 o pow. 580 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, w częściach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących działki ew. nr 524/1, 524/7 i 524/6 położone w obrębie Komorów Osiedle.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 11.07.2011 14:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta