Urząd Gminy Michałowice
08.11.2011 13:44

Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu pierwszym „Przedsięwzięcia ogółem”

    a) w kolumnie   7 liczbę 175 560 297 zł zastępuje się liczbą 179 875 095 zł,

    b) w kolumnie   9 liczbę   23 137 274 zł zastępuje się liczbą   24 582 072 zł,

   c) w kolumnie 10 liczbę   17 330 133  zł zastępuje się liczbą    20 200 133  zł,

 2) w wierszu drugim „- wydatki bieżące”

    a) w kolumnie   7 dodaje się kwotę 4 314 798 zł,

    b) w kolumnie   9 dodaje się kwotę 1 444 798 zł,

    c) w kolumnie 10  dodaje się kwotę 2 870 000 zł,

3) w punkcie 1 litera c w wierszu „-wydatki bieżące”

    a) w kolumnie   7 dodaje się kwotę 4 314 798 zł,

    b) w kolumnie   9 dodaje się kwotę 1 444 798 zł,

    c) w kolumnie 10 dodaje się kwotę 2 870 000 zł,

4) po wierszu „- wydatki bieżące” w punkcie 1 litera c, dodaje się wiersz w brzmieniu:

  

Limity wydatków w 
poszczególnych latach
 

Okres realizacji (w wierszu program/umowa)

Klasyfikacja budżetowa

Łączne nakłady finansowe

Wydatki poniesione w latach poprzednich

 
 
 
 
Od
Do
Dział
Rozdz.
 
2011 2012 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)

 
 

– wydatki bieżące

 
 
 
 
 
4314798
 

1444798

2870000

0

„Odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Michałowice do sieci kanalizacyjnej MPWiK w Warszawie SA”

Gmina Michałowice

2011
2012
010
01010
4314798
 
1444798
2870000
0

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 08.11.2011 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta