Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.11.2011 13:58

Uchwała Nr X/90/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 roku.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru:

1)      ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie w osobach:

a)      Elżbieta Teresa Drachal

b)      Alicja Margerita Jodełka

c)      Jerzy Jacek Jodełka

 

2)      ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w osobie:

a)      Katarzyna Magdalena Olesińska

 
§2.

Protokoły komisji skrutacyjnej z tajnych głosowań stanowią integralną część uchwały.

 
§3.

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania Prezesom Sądów: Okręgowego w Warszawie i Rejonowego w Pruszkowie list wybranych ławników wraz z dokumentami ich dotyczącymi.

 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data publikacji: 08.11.2011 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta