Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 15:38

Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy miejscowości „Michałowice-Osiedle” na „Michałowice”, gmina Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 3 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Występuje się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę nazwy miejscowości „Michałowice-Osiedle” na „Michałowice”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 25.11.2011 15:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta