Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 15:33

Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/4 oraz na części działki ew. nr 355/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz „DAWIS” sp. z o.o., z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1,  polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej na części działki ew. nr 355/4 oraz na części działki ew. nr 355/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 15:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta