Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.11.2011 15:07

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

Dotychczasowy § 1 Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice otrzymuje brzmienie:

„Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr ew. 462/7, część działki nr ew. 463/21 oraz działkę nr ew. 463/20, położonym w obrębie ewidencyjnym Reguły, nadać nazwę „Nawigacyjna”. Przebieg „ul. Nawigacyjnej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 15:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta