Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 15:01

Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

1.      Istniejącej drodze stanowiącej część działki nr ew. 462/7, część działki ew. nr 463/21 oraz działkę ew. nr 463/36, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Fregaty”. Przebieg ulicy „Fregaty” w Regułach określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Istniejącej drodze stanowiącej część działki nr ew. 463/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Kotwiczna”. Przebieg ulicy „Kotwicznej” w Regułach określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

3.      Istniejącej drodze stanowiącej część działki nr ew. 463/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Sternicza”. Przebieg ulicy „Sterniczej” w Regułach określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

4.      Istniejącej drodze stanowiącej część działki nr ew. 463/6 oraz część działki ew. nr 463/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Morska”. Przebieg ulicy „Morskiej” w Regułach określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Dariusz Ruta