Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.11.2011 14:29

Uchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

Zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit „h” i  art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku  z art. 110 ust 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W załączniku do Uchwały nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 129 poz. 2924 ) wprowadza się następujące zmiany :

1)                 W § 2  po punkcie 5 dodaje się  punkty 5a -5d  w brzmieniu :

„5a)   ustawy z dnia  9 czerwca  2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy   zastępczej   (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

   5b)  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 472 z późn.  zm.),

   5c)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,   poz.1485 z późn. zm)

   5d)     ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)”

2)  § 6 otrzymuje  brzmienie:

„Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności  oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodkowi, Uchwał Rady Gminy, zarządzeń lub upoważnień Wójta oraz umów i porozumień.”

3)   W § 7 :

a)    punkt 3) otrzymuje brzmienie:

             „ 3)     prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”

      b)     punkt 4) otrzymuje brzmienie:

„ 4)     aktywizacja, integracja, edukacja osób, rodzin, grup i społeczności     lokalnych   w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów i projektów będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty problemy i potrzeby.”

      c)     po punkcie 10) dodaje się punkty 11- 15 w brzmieniu:

„ 11)  tworzenie  gminnego systemu przeciwdziałania przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

12)  organizowanie i rozliczanie prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

13) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

14)   prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych poprzez tworzenie i realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

15)  przeciwdziałanie narkomanii poprzez tworzenie i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. ”

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 .
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 24.08.2016 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 10:51
Wyświetleń: 37
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski