Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 12:29

Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”, przyjętego uchwałą Rady Gminy MichałowicenrV/26/2011 z 28 marca 2011r., zwanego dalej Studium, w zakresie obejmującym:

1)       zmiany dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania w granicach obszarów oznaczonych numerami od 1 do 4 w załączniku graficznym do niniejszej uchwały;

2)       korekty redakcyjne tekstu oraz rysunku Studium.

 

2.      Dla sporządzanych zmian Studium, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych zmian, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy dla obszarów oznaczonych numerami od 1 do 4 w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 45
Autor: Dariusz Ruta