Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.11.2011 12:22

Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 
§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”:

A.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Żwirowa”;

B.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Zaciszna”;

C.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Zespół Szkół Ogólnokształcących”;

D.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Łąkowa”;

E.      miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna”;

F.      miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj”.

2.      Dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych planów, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy. 

3.      Ustala się, że zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.      Granice planów, o których mowa w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 6 do uchwały.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XI/111/2011 z 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TERENY OBJĘTE ANALIZĄ:

Analizowane obszary znajdują się w Gminie Michałowice i obejmują tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś, wieś Granica, osiedle Komorów i wieś Komorów. Granice obszarów wyznaczają odpowiednio:

A.    „Żwirowa” - granica administracyjna gminy, południowe granice działek nr ew. 716/16, 130, 715/3 i 715/4, południowa i zachodnia granica działki nr ew. 719/1 – ul. Ceglanej i Żwirowej oraz południowe granice działek nr ew. 718/3 i 718/1 (wszystkie działki w obrębie ewidencyjnym osiedle Komorów);

B.     „Zaciszna” – południowa granica działki nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś – ul. Brzozowej, południowa granica działki nr ew. 737 – ul. Brzozowej, zachodnia granica działki nr ew. 716/10 – terenu WKD, południowe granice działek nr ew. 132/1 i 133,  północna granica działki nr ew. 738/1 – ul. Zacisznej, wschodnia granica działki nr ew. 741 – ul. Komorowskiej (wszystkie powyższe działki w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów), południowa granica działki nr ew. 164/1 oraz wschodnia granica działki nr ew. 162 w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś;

C.    „Zespół Szkół Ogólnokształcących” – południowa granica działki nr ew. 744/3 – Al. Marii Dąbrowskiej), zachodnia granica działki nr ew. 760 – ul. Zamojskiego, południowe granica działek nr ew. 347/2, 346, 590 i 345/2, wschodnia granica działki nr ew. 348, zachodnia granica działki nr ew. 759 – ul. Żeromskiego, południowa granica działek nr ew. 350/4 i 350/3, południowa granica działki nr ew. 757 – ul. Bankowej, zachodnia granica działki nr ew. 813/1 oraz zachodnia granica działki nr ew. 754 – ul. Skorupki (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów);

D.    „Łąkowa” – zachodnie granice działek nr ew. 1014/2 i 1014/1, północne granice działek nr ew. 1014/1, 715, 716 i 855, wschodnia granica działki nr ew. 855, północna granica działki nr ew. 578 – ul. Łąkowej, południowo-zachodnia granica działki nr ew. 553 (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś) oraz granica obrębu geodezyjnego wieś Nowa Wieś;  

E.     „Polna” – południowa granica działki nr ew. 219 – ul. Kamelskiego, zachodnia granica działki nr ew. 502 – ul. Polnej, południowe granice działek nr ew. 478/3, 478/2, 478/1, 477/2 i 477/1 oraz północno-wschodnia granica działki nr ew. 448 – ul. Głównej (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś);

F.     „Bugaj” – zachodnie granice działek nr ew. 122/1, 718, 717, 119/1 i 118, południowa granica działki nr ew. 50 – ul. Głównej, zachodnia granica działki nr ew. 126/5 – ul. Nad Zalewem oraz południowa granica działki nr ew. 135/2 – ul. Bugaj (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Komorów).

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENÓW:

Analizowane obszary znajdują się na terenach wsi Nowa Wieś, wsi Granica i osiedla Komorów. Są to tereny w większości już zainwestowane i zabudowane. W wyznaczonych obszarach istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania usługowe i oświatowe. Część wyznaczonych obszarów położona w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów (A., B. i C.) znajduje się w granicach Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Analizowany obszar A. graniczy bezpośrednio z miastem Pruszków, pozostałe nie graniczą z żadną gminą sąsiednią. Obszar F. znajduje się częściowo w obrębie stanowiska archeologicznego objętego ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie dla części analizowanych obszarów A. i E. brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Dla pozostałych terenów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”, obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232, poz. 5913).

 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedur opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. Granice opracowanych planów wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości składanych od wielu lat w Urzędzie Gminy Michałowice.   

Zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszarów, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte uchwałą są określone w Studium, jako tereny:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.      MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

4.      UO – tereny usług oświaty;

5.      UG/M – tereny usługowo-handlowe, o dużej aktywności gospodarczej oraz tereny mieszkaniowe;

6.      KDG, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarach wyznaczonych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego występują w większości grunty zabudowane i drogowe, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonych obszarach odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.      


VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszary miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekty planów zostaną sporządzone z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunki planów zagospodarowania będą sporządzone na mapach w skali 1:1000.

-          Do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planami zagospodarowania przestrzennego sporządzone będą prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planów wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenów objętych planami. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 112
Autor: Dariusz Ruta