Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.11.2011 12:12

Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 
§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Michałowice.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XI/114/2011 z 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”,

obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Michałowice 
 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar znajduje się w Gminie Michałowice i obejmuje część obrębu geodezyjnego wieś Michałowice. Granice obszaru wyznaczają: północna granica działki nr ew. 264, zachodnia i północna granica działki nr ew. 297, północno-zachodnia granica działki nr ew. 192 - ul. Kasztanowej, północno-wschodnia granica działki nr ew. 146/2 - ul. Ks. J. Poniatowskiego, południowo-wschodnia granica działki nr ew. 23 - ul. Szarej (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Michałowice), granica obrębu geodezyjnego wieś Michałowice, granica administracyjna Gminy oraz granica obrębu geodezyjnego wieś Michałowice.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje tereny wsi Michałowice stanowiące pasmową zabudowę wsi wzdłuż ulic Kasztanowej i Ks. J. Poniatowskiego oraz już zainwestowane i zabudowane tereny położone w pobliżu osiedla Michałowice przy ulicach Szarej, Zgody i Borowskiego. W wyznaczonym obszarze istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania rolnicze, usługowe i biurowe. W obszarze tym znajdują się linie regulacyjne projektowanej drogi o znaczeniu krajowym – Trasy Salomea-Wolica (S8). Przez omawiany teren przepływa rzeka Raszynka, która wraz z przyległościami znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W obszarze znajduje się kilka stanowisk archeologicznych objętych ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar graniczy bezpośrednio z gminą Raszyn.

 

III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie na części analizowanego obszaru (na południe od rzeki Raszynki) brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Dla terenów położonych na północ od rzeki Raszynki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic - „wieś Michałowice” obejmujący tereny położone we wsi Michałowice, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/406/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 5 września 2002r. nr 236, poz. 6020).

 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. Granice opracowanego planu wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości składanych od wielu lat w Urzędzie Gminy Michałowice.

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte uchwałą są określone w Studium, jako tereny:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.      M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej, na bazie dawnych wsi;

4.      M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej;

5.      MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

6.      UZ – tereny usług i zieleni urządzonej;

7.      ZN – tereny otwarte w ciągu rzek /pasma zieleni/ oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym wymagające ochrony;

8.      ZO – tereny ogródków działkowych;

9.      KDS, KDZ, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują bardzo zróżnicowane grunty: zabudowane, drogowe, nieużytki oraz grunty rolne, łąki i pastwiska klas IV - VI, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonym obszarze odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r. oraz do planu obowiązującego w dniu dzisiejszym. Część istniejących w tym obszarze gruntów rolnych klasy III, w przypadku ich przeznaczenia na cele nierolnicze, wymagało będzie uzyskania odpowiednich zgód.      

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          Do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Dariusz Ruta