Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.11.2011 12:02

Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pęcice, Sokołów”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice i wieś Sokołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 
§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pęcice, Sokołów”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice i wieś Sokołów.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XI/115/2011 z 23 listopada 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pęcice, Sokołów”,

obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice i wieś Sokołów 

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar znajduje się w Gminie Michałowice i obejmuje części obrębów geodezyjnych wieś Pęcice i wieś Sokołów położone po północnej stronie ul. Sokołowskiej. Granice obszaru wyznaczają: wschodnia granica działki nr ew. 633 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice – ul. Powstańców Warszawy, południowa granica działki nr ew. 112 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice – rzeki Raszynki, granica obrębu geodezyjnego wieś Pęcice, granica obrębu geodezyjnego wieś Sokołów, granica administracyjne gminy, południowe granice działek nr ew. 210/1 i 210/1 w obrębie geodezyjnym wieś Sokołów – ul. Sokołowskiej, północno-wschodnia granica działki nr ew. 164 w obrębie geodezyjnym wieś Sokołów – ul. Wąskiej, granica obrębu geodezyjnego wieś Sokołów, południowe granice działek nr ew. 236 i 283 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice, południowo-zachodnie granice działek nr ew. 284/3 i 284/2 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice – ul. Wąskiej, południowe i zachodnie granice działki nr ew. 319 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice – ul. Zaułek i Parkowej oraz północna granica działki nr ew. 632 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice – ul. Parkowej.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje tereny wsi Pęcice i wsi Sokołów stanowiące pasmową zabudowę wsi wzdłuż ulic Parkowej, Wąskiej, Zaułek, Sokołowskiej i Rodzinnej oraz niezainwestowane i niezabudowane tereny położone na południe od rzeki Raszynki. W wyznaczonym obszarze istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania rolnicze, usługowe, biurowe i przemysłowe. W omawianym obszarze znajduje się kilkanaście stanowisk archeologicznych objętych ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tereny przyległe do rzeki Raszynki znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez wschodnią część tego obszaru przebiegają istniejące linie energetyczne wysokiego napięcia 110kV i 220kV oraz magistrala gazowa wysokiego ciśnienia. Obszar graniczy bezpośrednio z gminą Raszyn.

 

III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie na większej części analizowanego obszaru brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Dla terenów położonych w zachodniej części obszaru pomiędzy ulicami Parkową i Wąską obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe” obejmujący całą wieś Pęcice Małe, fragmenty wsi Pęcice po obu stronach ul. Parkowej, fragment wsi Suchy Las przy kapliczce oraz część wsi Sokołów po wschodniej stronie ul. Wacława zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LVIII/424/2002 z 9 października 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 7 lutego 2003r. nr 37, poz. 1023). Na fragmencie terenu po północnej stronie ulicy Sokołowskiej i po wschodniej stronie ul. Rodzinnej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru stanowiącego wschodnią część wsi Sokołów po obu stronach drogi powiatowej do Janek obejmujący działki o nr ew. od 207/1 do 262 zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 4 września 2000r. nr 102, poz. 1009).

 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. Granice opracowanego planu wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości składanych od wielu lat w Urzędzie Gminy Michałowice.

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte uchwałą są określone w Studium, jako tereny:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.      M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej, na bazie dawnych wsi;

4.      M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej;

5.      UZ – tereny usług i zieleni urządzonej;

6.      UG – tereny usługowo-handlowo-produkcyjne, o dużej aktywności gospodarczej;

7.      UG/M – tereny usługowo-handlowe, o dużej aktywności gospodarczej oraz tereny mieszkaniowe;

8.      – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

9.      ZP – tereny zieleni urządzonej;

10. ZR – tereny zieleni rekreacyjnej – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji rekreacyjnych w krajobrazie przyrodniczym;

11. ZN – tereny otwarte w ciągu rzek /pasma zieleni/ oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym wymagające ochrony;

12. KDZ, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują bardzo zróżnicowane grunty: zabudowane, drogowe, nieużytki oraz grunty rolne, łąki i pastwiska klas IV - VI, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonym obszarze odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r. oraz do planów obowiązujących w dniu dzisiejszym. Część istniejących w tym obszarze gruntów rolnych klasy III, w przypadku ich przeznaczenia na cele nierolnicze, wymagało będzie uzyskania odpowiednich zgód.      

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          Do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 174
Autor: Dariusz Ruta