Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 15:57

Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2012 r. obowiązujące na terenie Gminy Michałowice:

1)      od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne  retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,17 zł  od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m² powierzchni.

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych -  0,65 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,95 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  9,88 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej;

     d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  3,21 zł   od 1 m² powierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Data publikacji: 15.01.2016 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:40
Wyświetleń: 24
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta