Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 15:52

Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2012r.  obowiązujące na terenie Gminy Michałowice:

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                      748 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                         1 175 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                             1 496 zł

 

2)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej bądź wyższej niż 12 ton 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokości stawek określa się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  3,5  tony do poniżej 12 ton                        1 711 zł

 

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)               1 496 zł

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość stawek określa się wzałączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                            1 711 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc             2 138 zł

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1
                                                                                                          do Uchwały Nr XI/94/2011
                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                                                                                                           z dnia 23 listopada  2011r.

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

 
Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdnie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
13
1 561
1 888
13
14
1 626
1 942
14
15
1 669
1 996
15
 
1 736
2 019
Trzy osie
12
17
1 767
2 172
17
19
1 821
2 226
19
21
1 888
2 282
21
23
1 942
2 336
23
25
1 996
2 401
25
 
2 053
2 457
Cztery osie i więcej
12
25
2 172
2 565
25
27
2 226
2 620
27
29
2 282
2 697
29
31
2 347
2 876
31
 
2 457
2 876
 

 

                                                                            Załącznik Nr 2

                                                                                              do Uchwały Nr  XI/94/2011

                                                                                              Rady Gminy Michałowice

                                                                                               z dnia  23 listopada 2011r.

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
18
1 448
1 592
18
25
1 561
1 703
25
31
1 701
1 986
31
 
2 042
2 215
Trzy osie
12
40
2 117
2 224
40
 
2 226
2 674
Cztery osie i więcej
12
40
2 117
2 224
40
 
2 336
2 876
 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 3
                                                                                                          do Uchwały Nr XI/94/2011
                                                                                                          Rady Gminy Michałowice
                                                                                                          z dnia  23 listopada 2011r.
 
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt 6 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
18
408
494
18
25
517
602
25
 
638
778
Dwie osie
12
28
539
602
28
33
759
1 042
33
38
1 075
1 753
38
 
1 403
2 069
Trzy osie i więcej
12
38
921
1 753
38
 
1 184
2 224
Data publikacji: 15.01.2016 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:41
Wyświetleń: 45
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta