Urząd Gminy Michałowice
05.12.2011 13:28

Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na łata 2011-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§1

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

 
1)w wierszu pierwszym „Przedsięwzięcia ogółem"

a) w kolumnie 7 liczbę 179 875 095 zł zastępuje się liczbą 180 385 095 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę 24 582 072 zł zastępuje się liczbą 24 847 072 zł,

c) w kolumnie 10 liczbę 20 400 133 zł zastępuje się liczbą 20 445 133 zł,

 

2)w wierszu drugim „- wydatki bieżące"

a) w kolumnie 7 liczbę 4 314 798 zł zastępuje się liczbą 4 704 798 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę 1 444 798 zł zastępuje się liczbą 1 589 798 zł,

c) w kolumnie 10 liczbę 2 870 000 zł zastępuje się liczbą 3 115 000 zł,

 

3)w wierszu 1 litera c w wierszu „-wydatki bieżące" wprowadzić „Zimowe utrzymanie dróg „

a) w kolumnie 7 dodaje się kwotę   300 000 zł,

b) w kolumnie 9 dodaje się kwotę    100 000 zł,

c) w kolumnie 10 dodaje się kwotę   200 000 zł,

wprowadzić „Opracowanie koncepcji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zach. część aglomeracji warszawskiej „

a) w kolumnie 7 dodaje się kwotę     90 000 zł,

b) w kolumnie 9 dodaje się kwotę     45 000 zł,

c) w kolumnie 10 dodaje się kwotę     45 000 zł,

 

4)w wierszu trzecim „- wydatki majątkowe"

a) w kolumnie 7 liczbę 175 560 297 zł zastępuje się liczbą 175 680 297 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę 23 137 274 zł zastępuje się liczbą 23 257 274 zł,

 

5)w wierszu program 2 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem

a) w kolumnie 7 liczbę 6 025 000 zł zastępuje się liczbą 6 175 000 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę    973 000 zł zastępuje się liczbą 1 123 000 zł,

 

6) w wierszu Modernizacja SUW Komorów

a) w kolumnie 7 liczbę 2 321 000 zł zastępuje się liczbą 2 471 000 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę 621 000 zł zastępuje się liczbą    771 000 zł,

7) w wierszu program 6 Oświetlenie terenów publicznych w Gminie Michałowice ogółem

a) w kolumnie 7 liczbę 2 518 298 zł zastępuje się liczbą 2 488 298 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę   400 000 zł zastępuje się liczbą  370 000 zł,
 

8) w wierszu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok i wyk)

a) w kolumnie 7 liczbę 2 518 298 zł zastępuje się liczbą 2 488 298 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę   400 000 zł zastępuje się liczbą   370 000 zł,
 

9)    w wierszu program 4 Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice

„Przebudowa rowu U-l odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki „

a)w kolumnie 7 liczbę 4 380 000 zł zastępuje się liczbą 4 310 000 zł,

b)w kolumnie 9 liczbę   500 000 zł zastępuje się liczbą  430 000 zł,

 

„Odwodnienie na terenie gminy (dok. proj i wyk)" 

a) w kolumnie 7 liczbę 3 476 748 zł zastępuje się liczbą 3 546 748 zł,

b) w kolumnie 9 liczbę   323 302 zł zastępuje się liczbą  393 302 zł,
 
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.12.2011 13:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta