Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 15:43

Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1

Na terenie gminy Michałowice ustala się liczbę 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 
§ 2
Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3

Traci moc Uchwała Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawieustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 25.11.2011 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21
Autor: Dariusz Ruta