Urząd Gminy Michałowice
25.11.2011 15:28

Uchwała XI/104/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 811/21, położoną w obrębie ew. Opacz Kolonia, gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm.), w związku z art. 902¹ Kodeksu cywilnego uchwala, się co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie przez współwłaścicieli na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/00097420/3, stanowiącej działkę ew. nr 811/21 o  powierzchni 75 m², położonej w obrębie ew. Opacz Kolonia, gmina Michałowice, na której zlokalizowany jest przystanek autobusowy.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów przekazania nieruchomości opisanej w § 1 (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabytą nieruchomości gruntowa wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 25.11.2011 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta