Urząd Gminy Michałowice
28.12.2011 14:28

Uchwała Nr XII/120/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2012 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

 


 

Załącznik do

Uchwały Nr XII/120/2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia 21.12.2011

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2012

 
wstęp

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 ze zm.) oraz ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Jest  również zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu  Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2011-2016 oraz wytycznymi Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice.

 
Rozdział I

Charakterystyka zjawiska

 

            Narkomania to nałogowe odurzanie się środkami powodującymi uzależnienia o pochodzeniu naturalnym bądź syntetycznym. Narkotyk jest środkiem, który w pewien sposób oddziałuje na układ nerwowy wpływa na nastrój, myśli oraz zachowanie osoby, która go przyjmuje. Zmienia jej świadomość lub uczucie poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki obecne w mózgu, takie jak dopamina, norepinefryna czy serotomina. Wskutek tego zmieniają się reakcje fizyczne oraz odbiór otoczenia. Na terenie całej Europy zwiększyła się liczba odnotowanych przestępstw związanych z narkotykami. Większość z nich dotyczy zażywania i posiadania narkotyków na własny użytek – liczba naruszeń prawa narkotykowego tego typu wzrosła o 50 %, podczas gdy liczba przestępstw związanych ze sprzedażą wzrosła jedynie o 12 %. Narkotykiem z którym związana jest najczęstsze łamanie prawa są konopie indyjskie i ich pochodne. W Polsce żyje około 70 tys. narkomanów. Na tle Europy pod tym względem zajmujemy w statystykach odległe miejsce. Na terenie Gminy Michałowice nie prowadzone były badania pozwalające na przeprowadzenie rzetelnej analizy problemu.

            W ramach dotychczasowych działań na terenie szkół realizowane były dwa programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych,  którymi objęto ponad 600 uczniów. Tematyka uzależnień od narkotyków pojawiała się również w konkursach plastycznych  organizowanych na terenie szkół. Biorąc pod uwagę globalną skalę problemu uzależnień od narkotyków  istnieje konieczność prowadzenia działań profilaktycznych w celu zapobiegania problemom.

 
Rozdział II
Cel programu
 

Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice poprzez wzrost wiedzy i świadomości środowiska lokalnego w tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych.

 
Rozdział III
Zadania  programu
 
Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w szczególności:

1)     zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków, w tym poszerzenie oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,

2)     współpraca z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4.

 
Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności:

1)      zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczne wsparcie dla rodzin z problemem narkomanii,

2)      poradnictwo w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym,

3)      świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej przez specjalistów zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

4)      koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, poprzez współpracę z policją, ośrodkiem pomocy społecznej, przedstawicielami służby zdrowia, szkołami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi  świadczącymi wsparcie w związku z problemem narkomanii.

 
Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w szczególności:

1)    realizacja programów profilaktycznych z zakresu uzależnienia od narkotyków w szkołach,

2)    realizacja konkursów, spotkań edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz dotyczących różnych środków psychoaktywnych w tym tzw. „dopalaczy”, skierowanych do dzieci i młodzieży,

3)    finansowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców oraz pracowników innych służb z zakresu narkomanii,

4)    wspieranie spotkań, debat, zajęć w tym związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, których program zawiera kwestie dotyczące  narkotyków,

5)    zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych,

6)    przeprowadzenie diagnozy  problemu narkomanii.

 
Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez stałą wymianę informacji.

 
Zadanie 5

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 
Rozdział IV
Przewidywane rezultaty
 
Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów:

1)   opracowanie diagnozy,

2)   zwiększenie wiedzy młodzieży z zakresu uzależnień od narkotyków,

3)   zwiększenie dostępu informacji na temat bazy organizacyjnej i merytorycznej w zakresie profilaktyki problemu.

 
Rozdział V

Realizatorzy i odbiorcy programu

 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program realizowany będzie  przy współpracy ze szkołami, placówkami służby zdrowia, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu programu. Odbiorcami  programu są przede wszystkim osoby uzależnione i ich rodziny oraz dzieci i młodzież z terenu gminy.

 
Rozdział VI

Źródła finansowania i sprawozdawczość

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody własne gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną część sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 28.12.2011 14:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta