Urząd Gminy Michałowice
28.12.2011 13:36

Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Suchy Las

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 23 ust. 1 statutu sołectwa Suchy Las stanowiącego  załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr IV/20/2003 z dnia  22 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53 poz. 1385 z dnia 13 lutego 2003 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją, stwierdza się wygaśnięcie mandatu sołtysa sołectwa Suchy Las Pana Henryka Bargiela.

 
§ 2

Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Suchy Las.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Suchy Las.

Data publikacji: 28.12.2011 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta