Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.02.2012 14:33

Projekt uchwały

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł

 projekt

Uchwała Nr ___/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia ___________ 2012 r.
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.      Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł.

2.      Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców gminy Michałowice odpowiedzi na pytanie o treści:

„Czy w związku z przeniesieniem do Reguł Urzędu Gminy jest Pan/Pani za przeniesieniem do Reguł siedziby władz Gminy?”

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie gminy Michałowice.

 
§ 3

Konsultacje z mieszkańcami gminy Michałowice przeprowadza się poprzez umożliwienie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 ust. 2 za pośrednictwem ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 4

Ankieta, o której mowa w § 3 wyłożona będzie na okres ___ dni w gminnych placówkach oświatowych i przedszkolnych, gminnych bibliotekach, w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach ul. Raszyńska 34 pok. Nr 16, oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice.

§ 5

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

§ 6

1.        Ankiety, można przesłać na adres ankieta|michalowice.pl| |ankieta|michalowice.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub złożyć do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej wystawionej w w sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice. Przy ankiecie przesłanej drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny.

2.        Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych lub wypełnienia w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy, upływa z ostatnim dniem wyłożenia ankiety.

 
§ 7

O terminie wyłożenia ankiet, Wójt Gminy Michałowice zawiadomi mieszkańców w formie obwieszczenia, podanego do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Michałowice.

 
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

do Uchwały Nr _________

Rady Gminy Michałowice

z dnia _____________ 2012 r.

………………………..……….
imię i nazwisko
…………………………………
adres zamieszkania
A N K I E T A

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł zgodnie z Uchwałą __________ Rady Gminy Michałowice z dnia ________ 2012 r.

 
Pytanie:

Czy w związku z przeniesieniem do Reguł Urzędu Gminy jest Pan/Pani za przeniesieniem do Reguł siedziby władz Gminy

 
rysTAK

 

rysNIE

 

rysWSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
 
 
………………………..
          podpis
Wyjaśnienie do ankiety:

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

 

Ustalenie siedzib władz gmin zostało uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz. U. Nr 110, poz. 1267). Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem siedzibą władz gminy Michałowice  są Michałowice.

 

Ponieważ do Reguł zostaną przeniesione jednostki organizacyjne Gminy: Urząd Gminy, GOPS oraz ZOEAS zasadnym jest przeniesienie do Reguł siedziby władz gminy Michałowice. Aby dokonać zmiany siedziby władz gminy niezbędnym jest wystąpienie z wnioskiem o zmianę siedziby władz gminy do ministra właściwego do spraw administracji za pośrednictwem wojewody. Wniosek należy złożyć do 31 marca. Przedłożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy. Zmiana siedziby władz gminy nie powoduje zmiany nazwy gminy.

Zmiany następują z dniem 1 stycznia roku następnego.
Data publikacji: 24.02.2012 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Zofia Idzikiewicz