Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.02.2012 14:29

Projekt uchwały

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

 projekt

Uchwała Nr … / …/ 2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………….. 2012 r.

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy pomiędzy PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie a Gminą Michałowice części działki ewidencyjnej nr 716/8, części działki ew. nr 716/9 oraz części działki 716/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, o łącznej powierzchni około 470 m2, wzdłuż ulicy Jana Matejki w Komorowie, na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. przebudowa chodnika.
2. Finansowanie zadania określonego w ust. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 22.02.2012 14:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga