Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.02.2012 10:25

Projekt uchwały

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian "Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)"

 Projekt

Uchwała Nr _____2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia __________ 2012 r.
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.      Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów   w sprawie zmian  „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”, zwanego dalej statutem.

2.      Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie osiedla Komorów odpowiedzi na pytanie o treści:

      „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w statucie osiedla polegających na:

1)       skreśleniu w tytule statutu wyrazów: „(Komorów,Granica)”,

2)       zastąpieniu w § 1 w ust. 2 wyrazów: „400,29 ha.” wyrazami „196,74 ha.”,

3)       skreśleniu w § 1 w ust. 2 w zdaniu wyrazów: „nr 1”,

4)       zastąpieniu w § 17 w ust. 9 wyrazów: „w ust. 6” wyrazami „w ust. 8”,

5)       zastąpieniu w § 23 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazu: „zgody” wyrazem „opinii”,

6)       zastąpieniu w § 26 w ust. 2 wyrazu: „sołectwa” wyrazem „osiedla”

7)       zastąpieniu załącznika do statutu załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały?

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedla Komorów.

 
§ 3

Konsultacje z mieszkańcami osiedla Komorów przeprowadza się poprzez umożliwienie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 ust. 2 za pośrednictwem ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 4

Ankieta, o której mowa w § 3 wyłożona będzie na okres ___ dni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, ul. M. Dąbrowskiej 12/20, w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach ul. Raszyńska 34 pok. Nr 16, oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice.

 
§ 5

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 6

1.        Ankiety, można przesłać na adres ankieta|michalowice.pl| |ankieta|michalowice.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub złożyć do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych wystawionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice. Przy ankiecie przesłanej drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny.

2.        Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych lub wypełnienia w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy, upływa z ostatnim dniem wyłożenia ankiety.

 
§ 7

O terminie wyłożenia ankiet, Wójt Gminy Michałowice zawiadomi mieszkańców w formie obwieszczenia, podanego do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie osiedla Komorów.

 
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr _________

Rady Gminy Michałowice

z dnia _____________ 2012 r.

 

Załącznik do statutu osiedla Komorów

 

a

 

 
 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr _________

Rady Gminy Michałowice

z dnia _____________ 2012 r.

………………………..……….
imię i nazwisko
…………………………………
adres zamieszkania
A N K I E T A

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian statutu osiedla zgodnie z Uchwałą __________ Rady Gminy Michałowice z dnia ________ 2012 r.

Pytanie:

Czy jest Pan/Pani za prowadzeniem zmian w statucie osiedla polegających na:

1)   skreśleniu w tytule statutu wyrazów: „(Komorów,Granica)”,

2)   zastąpieniu w § 1 w ust. 2 wyrazów: „400,29 ha.” wyrazami „196,74 ha.”,

3)   skreśleniu w § 1 w ust. 2 w zdaniu wyrazów: „nr 1”,

4)   zastąpieniu w § 17 w ust. 9 wyrazów: „w ust. 6” wyrazami „w ust. 8”,

5)   zastąpieniu w § 23 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazu: „zgody” wyrazem „opinii”,

6)   zastąpieniu w § 26 w ust. 2 wyrazu: „sołectwa” wyrazem „osiedla”

7)   zastąpieniu załącznika do statutu załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr_______?


rysrys                         

      TAK

 
   
 

rys

       

       NIE

 
     
 

rys

        

      WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

 

 

………………………..
          podpis
 
 Omówienie proponowanych zmian:

1.        Zmiany dotyczące skreślenia wyrazów „(Komorów,Granica)”, oraz zastąpieniu w § 1 w ust. 2 wyrazów: „400,29 ha.” słowami „196,74 ha.” wynikają z Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r.w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice. Mocą uchwały dokonano podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzono dwa odrębne osiedla: osiedle Komorów i osiedle Granica określając ich obszar i granice.

2.        Zmiana dotycząca skreślenia w § 1 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazów: „nr 1” jest zmianą porządkową. Ponieważ do statutu dołączony jest tylko jeden załącznik w formie mapy nie ma potrzeby jego numerowania.

3.        Zmiana dotycząca zastąpienia w § 17 w ust. 9 wyrazów: „w ust. 6” wyrazami „w ust. 8” wynika z konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

4.        Zmiana dotycząca zastąpienia w § 23 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazu: „zgody” wyrazem „opinii” wynika z wyeliminowania zapisu naruszającego kompetencje organu stanowiącego gminy czyli rady gminy.

5.        Zmiana dotycząca zastąpienia w § 26 w ust. 2 wyrazu: „sołectwa” wyrazem „osiedla” wynika z konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

6.        Zmiana załącznika do statutu wynika ze zmiany obszaru i granic osiedla w związku z cyt. wyżej uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XI/92/2011. (w załączeniu do ankiety mapa z wyznaczonymi granicami osiedla Komorów)

Data publikacji: 23.02.2012 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Zofia Idzikiewicz