Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.02.2012 13:20

Projekt uchwały

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 Uchwała nr      /2012

Rady Gminy w Michałowicach

z dnia …............. 2012roku

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (  Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późń. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.)

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu : Uchwała Nr 24/483/2011 z dnia 09 maja 2011r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Zalicza się niżej wymienione drogi położone na terenie Gminy Michałowice do kategorii dróg gminnych:

 
1) w miejscowości  Pęcice:

a)  ul. Kwiatów Polnych  na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Krokusowej ( dz. nr ew. 645 ) długości  186 m o nawierzchni utwardzonej,

b)  ul. Kwiatów Polnych na odcinku od ul. Krokusowej do ul. Konwaliowej ( dz. nr ew. 597 ) długości  157 m o nawierzchni nieutwardzonej,

c)  ul. Kwiatów Polnych na odcinku od ul. Pęcickiej do ul. dz. nr ew. 645 ( dz. nr ew. 550 ) długości  82 m o nawierzchni utwardzonej,

d)  ul. Tulipanów na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kwiatów Polnych ( dz. nr ew. 546 ) długości  82 m o nawierzchni utwardzonej

e)  ul. Tulipanów na odcinku od ul. Kwiatów Polnych do ul. Azaliowej ( dz. nr ew. 530 ) długości  69 o nawierzchni nieutwardzonej,

f)  ul. Azaliowa na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Krokusowej ( dz. nr ew. 529 ) długości  179 m o nawierzchni nieutwardzonej,

g)  ul. Azaliowa na odcinku od ul. Kwiatów Polnych do ul. Konwaliowej ( dz. nr ew. 579 ) długości  230 m o nawierzchni nieutwardzonej,

h)  ul. Konwaliowa na odcinku od ul. Pęcickiej  do ul. Azaliowej ( dz. nr ew.   530 ) długości  155 m o nawierzchni utwardzonej,

i)  ul. Krokusowa na odcinku od ul. Pęcickiej do granicy z dz. nr ew. 466 ( dz. nr ew. 606, 545, 644 ) długości 290 m o nawierzchni nieutwardzonej,

j)  ul. Cyklistów na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy z m. Pruszkowem ( dz. nr 468/1, 465/2 ) długości  220 m o nawierzchni utwardzonej.  

 
2).  w miejscowości Granica:

 a)  ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku od ul. Mikołaja Reja do ul. Jacka Malczewskiego ( dz. nr 1238 ) długości 187 m o nawierzchni nieutwardzonej,

b)  ul. Sabały na odcinku od ul. Długiej do ul. Mikołaja Reja ( dz. nr 998 ) długości 497 m o nawierzchni nieutwardzonej, 

c)  ul. Kalinowa na odcinku od ul. Mikołaja Reja ( dz. nr 412/3 ) długości 354 m

 o nawierzchni nieutwardzonej,

d)  ul. Jana Kochanowskiego od ul. Mikołaja Reja do ul. Poprzecznej ( dz. nr ew. 520/1 ) długości 462 m o nawierzchni nieutwardzonej, 

e)  ul. Jacka Malczewskiego od ul. Mikołaja Reja do ul. Poprzecznej ( dz. nr ew. 1184) długości 466 m  o nawierzchni nieutwardzonej,

f)  ul. Jedliny od ul. Pruszkowskiej do ul. Agnieszki Osieckiej ( dz. nr ew. 1051 ) długości 196 m  o nawierzchni nieutwardzonej,  

g)  ul. Podleśna od ul. Poprzecznej do ul. Agnieszki Osieckiej ( dz. nr ew. 525/6, 523/8 ) długości 319 m  o nawierzchni nieutwardzonej,

h)  ul. Agnieszki Osieckiej od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Podleśnej ( dz. nr ew. 963, 523/5  )  długości 75 m o nawierzchni nieutwardzonej,  

i)  ul. Agnieszki Osieckiej od ul. Podleśnej do ul. Jedliny ( dz. nr ew. 525/5 i cz. dz. 1049  )  długości 37 m o nawierzchni nieutwardzonej,

j)  ul. Agnieszki Osieckiej od ul. Jedliny  do ul. Pruszkowskiej ( część dz. nr ew. 1049   )  długości  72 m o nawierzchni nieutwardzonej.

 
§2

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych §1 jest określony  na mapie Pęcic stanowiącej złącznik nr 1 do uchwały oraz na mapie Granicy stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 23.02.2012 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Andrzej Łuszczyński