Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.03.2012 15:46

Projekt uchwały

w sprawie akceptacji modelu realizacji projektu, polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza

 projekt

Uchwała nr …………

Rady Gminy  Michałowice

z dnia  ……2012 r.

 

w sprawie:  akceptacji modelu realizacji projektu, polegającego na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Gminę Michałowice procedury wyboru koncesjonariusza.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18. ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U Nr 19, poz. 101 ze zm.)

Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Postanawia zaakceptować i zrealizować model realizacji projektu, polegający na zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 22.03.2012 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Andrzej Łuszczyński