Urząd Gminy Michałowice
22.03.2012 13:27

Projekt uchwały

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr _____/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia ________ 2012r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i ust. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się pozytywną opinię  dotyczącą zmiany siedziby władz Gminy Michałowice z miejscowości Michałowice do miejscowości Reguły.

 
§ 2

Występuje się z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o  przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 22.03.2012 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Zofia Idzikiewicz