Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.03.2012 15:52

Projekt uchwały

w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów

 PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____/___/2012
Rady Gminy Michałowice

z dnia ____________ 2012r.

 

 w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i Brwinów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z:

1)     Miastem Mszczonów,

2)     Gminą Radziejowice,

3)     Gminą Żabia Wola,

4)     Gminą Nadarzyn,

5)     Gminą Brwinów

w sprawie powierzenia gminie Mszczonów zadania publicznego określonego w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie opracowania koncepcji budowy linii kolejki WKD na trasie Gmina Michałowice – Miasto Mszczonów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
§ 2.

1.      Zadanie publiczne może być realizowane na obszarze gmin wymienionych w §1 oraz gminy Michałowice na zasadach ustalonych przez gminy w porozumieniu.

2.      Wysokość środków finansowych na realizację zadania określonego w §1 określi odrębna uchwała.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 22.03.2012 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Jarosław Sobol