Urząd Gminy Michałowice
21.09.2012 12:03

Projekt uchwały

zmieniającej Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

 Projekt

Uchwała Nr    /    /2012

Rady Gminy  Michałowice

z dnia           2012 r.
 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w poz. 8 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 razem wprowadzić:

 nazwa i cel  w kolumnie 2 „Realizacja w latach 2012 – 2014   projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1”  cel projektu Rozwój aktywnej integracji wśród klientów Ośrodka Pomocy i otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.

jednostka odpowiedzialna w kolumnie 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

okres realizacji                                          w kolumnie   4   od 2012    w kolumnie    5    do 2014

klasyfikacja budżetowa                            w kolumnie    6 dział 853   w kolumnie 7  rozdz. 85395

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     702 500,00 zł,

wydatki poniesione w latach poprzednich    w kolumnie    9                0,00 zł

limit wydatków w roku 2012                        w kolumnie    10   202 500,00 zł,

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   250 000,00 zł;

limit wydatków w roku 2014                        w kolumnie    12   250 000,00 zł.

limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   500 000,00 zł.

 
§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 21.09.2012 12:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska