Urząd Gminy Michałowice
21.09.2012 15:52

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr … / … / 2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………..…….. 2012r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działki ew. nr 75/15, 76/6, 76/7, 76/17, 79/7, 80/1, 80/7 oraz działkę ew. nr 82/1, położone w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Polnych Maków”. Przebieg ulicy „Polnych Maków” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 21.09.2012 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Renata Suliga