Urząd Gminy Michałowice
21.09.2012 13:56

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 projekt

Uchwała Nr     /     /2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia                2012 r.
 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                     352 210,50  zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                           228 884,91  zł,
- dochody majątkowe o kwotę                    123 325,59  zł,
 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę        1 021 397,00  złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                              791 397,00  zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                         230 000,00  zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                       669 186,50  zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                              669 186,50  zł.

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:

a)      dochody             80 871 448,73 zł

b)      wydatki              91 366 930,73 zł,

c)      deficyt                10 495 482,00 zł.
 

4)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

5)       w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

6)       w załączniku Nr 2 Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w 2012 roku,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 21.09.2012 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska