Urząd Gminy Michałowice
21.09.2012 15:21

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 projekt

Uchwała nr ……... / 2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia  …………………………. 2012

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012.83), uchwala się , co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Wójta Gminy od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Państwu *** od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 429 m2 położonej w ***, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 865, obręb ew. Komorów Osiedle, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00058404/0, w prawo własności nieruchomości, decyzją Wójta Gminy Michałowice nr 1326/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r., w związku z jej sprzedażą.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 21.09.2012 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga