Urząd Gminy Michałowice
24.04.2012 13:14

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

 Projekt

Uchwała Nr    /     /2012

Rady Gminy  Michałowice

z dnia _________2012 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1  „Przedsięwzięcia ogółem”

                 w kolumnie   8  liczbę  180 870 182,15  zł  zastępuje się  liczbą  180 832 682,15 zł,

                 w kolumnie 10  liczbę    22 595 125,81  zł  zastępuje się  liczbą    22 557 625,81 zł,

                                                                                             

 2) w poz. 6 „- wydatki majątkowe”

                      w kolumnie   8  liczbę   174 170 534,34 zł  zastępuje się  liczbą  174 133 034,34 zł,

                      w kolumnie 10  liczbę     18 795 637,72 zł zastępuje się  liczbą     18 758 137,72 zł,

 
3) w poz. 21 „- wydatki majątkowe”

                      w kolumnie   8  liczbę   174 170 534,34 zł  zastępuje się  liczbą  174 133 034,34 zł,

                      w kolumnie 10  liczbę     18 795 637,72 zł zastępuje się  liczbą     18 758 137,72 zł,

 

 4)   w    poz. 36    program 3 Budowa dróg w Gminie Michałowice ogółem

                      w kolumnie  10  liczbę  4 765 019  zł  zastępuje się  liczbą  4 727 519 zł,

 

 5) w poz. 22 „Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie” w kolumnie  10  liczbę  550 000 zł  zastępuje się  liczbą   512 500  zł,

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.04.2012 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska