Urząd Gminy Michałowice
24.04.2012 13:27

Projekt uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

 projekt

Uchwała Nr  … / … /2012

Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………………. 2012 r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

Dotychczasowy § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice otrzymuje brzmienie:

„Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 43/6, 43/8, 43/9, 43/10 oraz 107, położone w obrębie ewidencyjnym Suchy Las, nadać nazwę „Księdza Michała Woźniaka”. Przebieg ulicy „Księdza Michała Woźniaka” przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 24.04.2012 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Renata Suliga