Urząd Gminy Michałowice
24.04.2012 10:43

Projekt uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu
PROJEKT

Uchwała Nr …………….2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….. 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 220 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.    Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej z ul. Reja w Granicy”.

2.    Wyraża się zgodę na dofinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowie do kwoty 37.500 zł.  

2.    Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 
§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.04.2012 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Józef Kawiorski