Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2012 14:18

Projekt uchwały

w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

 (projekt)

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia  ……………… 2012 roku.
 

w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 168 w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie w osobie …………………………………… .

§2.

Protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.

 
§3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie niniejszej uchwały wraz z dokumentami dotyczącymi ławnika.

 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data publikacji: 20.06.2012 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Urszula Bejda