Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2012 14:12

Projekt uchwały

w sprawie: zmiany "Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)".

 projekt

Uchwała Nr _______
Rady Gminy Michałowice
z dnia ________ 2012 r.

w sprawie: zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

 

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla Komorów, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie osiedla Komorów (Komorów, Granica) stanowiącym załącznik Nr 12 do  Uchwały Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53, poz. 1385 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1)   w tytule statutu skreśla się słowa: „(Komorów,Granica)”,

2)   w § 1 w ust. 2 słowa: „400,29 ha.” zastępuje się słowami „196,74 ha.”,

3)   w § 1 w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się słowa: „nr 1”,

4)   w § 12 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Zarząd osiedla liczy 7 osób.”,

5)   w § 17 w ust. 9 słowa: „w ust. 6” zastępuje się słowami „w ust. 8”,

6)   w § 26 w ust. 2 słowo: „sołectwa” zastępuje się słowem „osiedla”

 
§ 2

Załącznik do statutu osiedla Komorów otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr _______2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia ___________ 2012 r.

 
Załącznik do statutu osiedla Komorów
a
 

Uzasadnienie do projektu uchwały

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r., w dniach  22 marca – 4 kwietnia 2012r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami osiedla Komorów w sprawie zmian do statutu osiedla. Liczba ankiet, które do ww. dnia wpłynęły do Urzędu Gminy Michałowice wyniosła – 5. Liczba ankiet, które przeszły pozytywną weryfikację w zakresie uprawnień do udziału w konsultacjach wyniosła – 4. Jedna ankieta została przesłana przez osobę nieuprawnioną tj. przez mieszkańca Granicy.

Na pytanie: Czy jest Pan/Pani za prowadzeniem zmian w statucie osiedla polegających na:

1)   skreśleniu w tytule statutu wyrazów: „(Komorów, Granica)”,

2)   zastąpieniu w § 1 w ust. 2 wyrazów: „400,29 ha.” wyrazami „196,74 ha.”,

3)   skreśleniu w § 1 w ust. 2 w zdaniu wyrazów: „nr 1”,
4)   zastąpieniu w § 17 w ust. 9 wyrazów: „w ust. 6” wyrazami „w ust. 8”,

5)   zastąpieniu w § 23 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazu: „zgody” wyrazem „opinii”,

6)   zastąpieniu w § 26 w ust. 2 wyrazu: „sołectwa” wyrazem „osiedla”

7)   zastąpieniu załącznika do statutu załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XIII/134/2012

a) odpowiedzi „TAK” udzieliły                                                     - 4 osoby,
b) odpowiedzi „NIE” udzieliło                                                      - 0 osób,
c) odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” udzieliło       - 0 osób.
 

W dniach 14 – 28 maja 2012 r., zgodnie z  Uchwałą Nr XV/ 155/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia  2012 r. zostały przeprowadzone konsultacje w sprawie  zmiany liczebności członków  zarządu osiedla. Liczba ankiet, które do ww. dnia wpłynęły do Urzędu Gminy Michałowice wyniosła – 40. Liczba ankiet, które przeszły pozytywną weryfikację w zakresie uprawnień do udziału w konsultacjach wyniosła – 39

Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za zmianą § 12 ust. 2  statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica), polegającą na zmniejszeniu liczby członków zarządu osiedla z 10 osób do 7 osób?”

a) odpowiedzi „TAK” udzieliło                                                     - 37 osoby,
b) odpowiedzi „NIE” udzieliło                                                      - 0 osób,

c) odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” udzieliły        -  2 osoby.

 

Przeprowadzenie konsultacji jest równoznaczne ze zrealizowaniem zapisów art. 35. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

Data publikacji: 20.06.2012 14:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Zofia Idzikiewicz