Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.06.2012 14:01

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2011.

 projekt

Uchwała Nr ...../....../2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia ......................... 2012 r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art.18 a ust. 3 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1. 
Po zapoznaniu się z:

1)                  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2011,

2)                  sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2011,

3)                  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2011,

4)                  informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2011 r.,

5)                  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2012 r.

 

Rada Gminy Michałowiceudziela Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2011 r.

 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 20.06.2012 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska