Urząd Gminy Michałowice
26.06.2012 13:08

Projekt uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice

 Projekt

Uchwała  Nr ………… / 2012
Rady Gminy   Michałowice
z  dnia ………….….. 2012 r.
 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego, uchwala się co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnie, na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz „PGE Dystrybucja S.A.”, polegającej na lokalizacji linii energetycznej kablowej na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1P/00069277/0, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 26.06.2012 13:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga