Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.07.2012 12:28

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

 Projekt

Uchwała Nr    /    /2012

Rady Gminy  Michałowice

z dnia                2012 r.
 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 wprowadza się następujące zmiany:

 
 

1)      w poz. 92  program 5 Budowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Michałowice ogółem

                            w kolumnie  10  liczbę   11 373 618,72 zł  zastępuje się  liczbą  11 433 618,72  zł,

 

2)      w poz. 99 „Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi

                            w kolumnie  10  liczbę   2 010 000  zł  zastępuje się  liczbą  2 070 000  zł,

 
§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 31.07.2012 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska