Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.10.2012 10:39

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Reguły"

 PROJEKT

UCHWAŁA  Nr  ______/___/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia ___________________ 2012r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 14u2, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”:

A.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa”;

B.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha”;

C.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej”;

D.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Regulska”;

E.      miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska”.

2.      Dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych planów, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy. 

3.      Ustala się, że zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.      Granice planów, o których mowa w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 5 do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

PROJEKT

 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr _____/___/2012 z __________ 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się:

 

I.       TERENY OBJĘTE ANALIZĄ:

Analizowane obszary znajdują się w Gminie Michałowice i obejmują tereny położone w obrębie geodezyjnym wieś Reguły. Granice obszarów wyznaczają odpowiednio:

A.    „Dworcowa” – teren działek ewidencyjnych nr 633/3, 633/4, 634, 635/3 i 635/4 w obrębie geodezyjnym wieś Reguły;

B.      „Bodycha” – granica administracyjna Gminy Michałowice, oś ulicy Regulskiej oraz południowe granice działek nr ew. 9/2, 9/8, 9/7, 9/5, 7/13, 7/12, 7/11, 7/10, 7/9 i 7/1 w obrębie geodezyjnym wieś Reguły;

C.     „Orzeszkowej” – granica administracyjna Gminy Michałowice, zachodnia granica działki nr ew. 54, oś ulicy Elizy Orzeszkowej, zachodnia i północna granica działki nr ew. 57, zachodnia granica działki nr ew. 40/1, oś ulicy Józefa I. Kraszewskiego, oś ulicy Regulskiej, północna granica działki nr ew. 214, wschodnia granica działki nr ew. 222 (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Reguły) oraz oś ulicy Aleje Jerozolimskie;

D.    „Regulska” – oś ulicy Regulskiej, oś ulicy Aleje Jerozolimskie, granica obrębu geodezyjnego wieś Reguły, oś linii kolejowej WKD oraz południowe granice działek nr ew. 407 i 408 w obrębie geodezyjnym wieś Reguły;

E.     „Wiejska” – zachodnia, północna i zachodnia granica działki nr ew. 481, zachodnia, południowa, zachodnia i północna granica działki nr ew. 480/2, zachodnia granica działki nr ew. 497, północne granice działek nr ew. 546, 545 i 555, południowo-wschodnie granice działek nr ew. 555, 556, 559 i 558, zachodnia granica działki nr ew. 557, południowe granica działek nr ew. 493, 491, 490, 489, 482 oraz wschodnia i południowa granica działki nr ew. 481 (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Reguły).

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENÓW:

Analizowane obszary znajdują się na terenie wsi Reguły. Są to tereny w większości już zainwestowane i zabudowane. W wyznaczonych obszarach istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania usługowe, magazynowe i produkcyjne. Część obszaru E. położona jest w obrębie stanowiska archeologicznego objętego ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Analizowane obszary B. i C. graniczą bezpośrednio z miastem Piastów, obszar B. graniczy również z m.st. Warszawa, pozostałe nie graniczą z jakąkolwiek gminą sąsiednią.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie dla części analizowanego obszaru C. oraz dla całego obszaru A. brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Dla pozostałych terenów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły” obejmujący tereny położone we wsiach Reguły, Pęcice i w osiedlu Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2 czerwca 2002r. nr 143, poz. 3161).

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedur opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. Granice opracowanych planów wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości składanych od wielu lat w Urzędzie Gminy Michałowice.   

Zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.      MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

4.      UG – tereny usługowo-handlowo-produkcyjne o dużej aktywności gospodarczej;

5.      – tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych;

6.      Z-UK – tereny zieleni z usługami kultury;

7.      KDZ, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarach wyznaczonych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego występują w większości grunty zabudowane i drogowe, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonych obszarach odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.      

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszary miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekty planów zostaną sporządzone z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunki planów zagospodarowania będą sporządzone na mapach w skali 1:1000.

-          Do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planami zagospodarowania przestrzennego sporządzone będą prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planów wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenów objętych planami. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 18.10.2012 10:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 32
Autor: Jarosław Sobol