Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.10.2012 10:48

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice.

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia        2012 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art.238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez pana Edwarda Kozłowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice za zasadną w zakresie zarzutu braku odpowiedzi na pisma z dnia 16.02.2012r. oraz 06.03.2012r, w pozostałym zakresie za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały

Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia        2012r.          

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 19 czerwca 2012 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pana Edwarda Kozłowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XVI sesji w dniu  26 czerwca 2012 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

„  Komisja uznaje skargę Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice za częściowo zasadną w zakresie zarzutu braku odpowiedzi na pisma z dnia 16.02.2012r.oraz 06.04.2012r.,w pozostałym zakresie za niezasadną.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów oraz po zapoznaniu się z pisemnym wyjaśnieniem wójta dot. w/w skargi ustalono, że w stosunku do korespondencji sołtysa wsi Sokołów z dnia16.02.2012r.oraz 06.04.2012r.nie zostały zachowane terminy załatwiania spraw określone w kpa i regulaminie organizacyjnym urzędu gminy.

Zaleca się udzielanie odpowiedzi na wpływające pisma bez zbędnej zwłoki.

W zakresie tworzenia pracowni Orange komisja uznała skargę za niezasadną

ponieważ zgodnie z regulaminem w początkowym etapie projektu inicjatywa i formalne zgłoszenie uczestnictwa należało do lokalnej społeczności, dopiero potem partnerem w działaniach mogłaby być gmina. Z analizy korespondencji wynika że grupa inicjatywna przed upływem terminu składania wniosków, zrezygnowała z uczestnictwa  w tym projekcie  o czym poinformowała pisemnie urząd gminy      ”

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za częściowo zasadną w zakresie zarzutu braku odpowiedzi na pisma z dnia16.02.2012r.oraz 06.04.2012r, w pozostałym zakresie za  niezasadną.

Data publikacji: 18.10.2012 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Urszula Bejda