Urząd Gminy Michałowice
18.10.2012 10:30

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice - "wieś Pęcice Małe"

 PROJEKT

UCHWAŁA  Nr  ______/___/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia ___________________ 2012r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice - „wieś Pęcice Małe”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice - „wieś Pęcice Małe”:

A.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa”;

B.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna”;

C.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Brzozowa”.

2.      Dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych planów, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy. 

3.      Ustala się, że zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.      Granice planów, o których mowa w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 3 do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PROJEKT

 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr _____/___/2012 z __________ 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice - „wieś Pęcice Małe”

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się:

 

I.       TERENY OBJĘTE ANALIZĄ:

Analizowane obszary znajdują się w Gminie Michałowice i obejmują tereny położone w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice Małe. Granice obszarów wyznaczają odpowiednio:

A.    „Parkowa” – zachodnia granica działki nr ew. 12/25 we wsi Pęcice Małe, rzeka Utrata, północna i wschodnia granica działki nr ew. 451 we wsi Pęcice Małe, wschodnie granice działek nr ew. 450 i 451 we wsi Pęcice Małe, oś ulicy Parkowej oraz oś ulicy Komorowskiej;

B.     „Leśna” – granica obrębu geodezyjnego wieś Pęcice Małe, północna granica działki nr ew. 81 w Pęcicach Małych, Oś ulicy Leśnej, wschodnie granice działek nr ew. 37 i 36/3 we wsi Suchy Las, południowe granice działek nr ew. 36/11 i 36/9 we wsi Suchy Las oraz wschodnia i północna granica działki nr ew. 34/5 we wsi Suchy Las;

C.    „Brzozowa” – teren działki nr ew. 34 w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice Małe.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENÓW:

Analizowane obszary znajdują się na terenie wsi Pęcice Małe. Są to tereny częściowo już zainwestowane i zabudowane. W wyznaczonych obszarach istnieją w większości zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne. Wszystkie wyznaczone obszary znajdują się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Części obszarów A. i B. położone są w obrębach stanowisk archeologicznych objętych ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Żadne z analizowanych obszarów nie graniczą bezpośrednio z jakąkolwiek gminą sąsiednią.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie dla wszystkich analizowanych obszarów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe” obejmujący całą wieś Pęcice Małe, fragmenty wsi Pęcice po obu stronach ul. Parkowej, fragment wsi Suchy Las przy kapliczce oraz część wsi Sokołów po wschodniej stronie ul. Wacława zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LVIII/424/2002 z 9 października 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 7 lutego 2003r. nr 37, poz. 1023).

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedur opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. Granice opracowanych planów wynikają z wniosków właścicieli nieruchomości składanych od wielu lat w Urzędzie Gminy Michałowice.   

Zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      Z-UK – tereny zieleni z usługami kultury;

3.      ZP – tereny zieleni urządzonej;

4.      ZN – tereny otwarte w ciągu rzek /pasma zieleni/ oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym wymagające ochrony;

5.      ZC – tereny cmentarzy;

6.      KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarach wyznaczonych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego występują w większości grunty rolne, zabudowane i drogowe, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonych obszarach odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.      

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) obszary miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekty planów zostaną sporządzone z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunki planów zagospodarowania będą sporządzone na mapach w skali 1:1000.

-          Do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planami zagospodarowania przestrzennego sporządzone będą prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planów wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenów objętych planami. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 18.10.2012 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Jarosław Sobol