Urząd Gminy Michałowice
18.10.2012 10:44

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Listosza Sołtysa wsi Komorów na działania Wójta Gminy Michałowice.

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia           2012 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Listosza Sołtysa wsi Komorów na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez pana Tadeusza Listosza na działanie Wójta Gminy Michałowice w sprawie rozpatrzenia  skargi na nieodpowiednie zachowanie się pracowników Urzędu Gminy za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały

Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia        2012r.          

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 28 maja 2012 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pana Tadeusza Listosza na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XVI sesji w dniu 26 czerwca 2012 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

„Komisja po analizie dokumentacji dotyczącej skargi Pana Tadeusza Listosza Sołtysa Wsi Komorów na postanowienie Wójta Gminy Michałowice w związku z nieodpowiednim  zachowaniem się pracowników Urzędu Gminy stwierdza ,że skarga jest niezasadna.

Komisja zauważa, iż terminy korespondencji zostały zachowane, zebrano wyjaśnienia pracowników, skarga była rozpatrywana z należytą starannością i wszechstronnie.

Komisja rozpatrywała skargę Pana Tadeusza Listosza Sołtysa Wsi Komorów  jako skargę na działanie Wójta Gminy Michałowice związane z rozpatrywaniem skarg na pracowników a nie

jako skargę na postanowienie wójta.

Komisja Rewizyjna ani Rada Gminy nie posiada kompetencji do rozpatrywania skarg na postanowienia wójta.”

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za niezasadną.

Data publikacji: 18.10.2012 10:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Urszula Bejda