Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.10.2012 15:57

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020

Projekt

Uchwała Nr   /   /2012

Rady Gminy  Michałowice

z dnia  4 lipca 2012 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020  załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 17.10.2012 15:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska