Urząd Gminy Michałowice
27.11.2012 12:06

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia         2012 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią *** na działanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały

Nr

Rady Gminy Michałowice

z                        2012r.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu  25 czerwca 2012 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pani *** na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas  XVII sesji w dniu  4 lipca 2012 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna wypracowała opinię o poniższej treści:

„Opinia dotycząca skargi pani *** na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja Rewizyjna uznaje skargę Pani *** na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za niezasadną.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1.dokumentami dotyczącymi pomocy udzielanej Pani *** w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania od 2004r. do chwili obecnej

2.pisemnym wyjaśnieniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej co do zarzutów podnoszonych w skardze  

3.ustnymi informacjami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat pomocy udzielanej pani ***.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów  i informacji komisja nie dopatrzyła się niekompetencji ani złej woli w pracy opiekunek, pomoc materialna była udzielana zainteresowanej zawsze  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wobec powyższego komisja nie znalazła potwierdzenia stawianych zarzutów.”

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za niezasadną.

Data publikacji: 27.11.2012 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Urszula Bejda