Urząd Gminy Michałowice
26.11.2012 15:09

Projekt uchwały

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

PROJEKT

Uchwała Nr …………….

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………………....

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6h i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

 

§ 2.

Ustala się jednostkowe, miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Michałowice, w następujących wysokościach:

1)                  13,17 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

2)                  23,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.11.2012 15:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Andrzej Łuszczyński