Urząd Gminy Michałowice
18.12.2012 14:20

Projekt uchwały

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Projekt

Uchwała Nr    /    /2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia  _________ 2012 r.

 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikami Nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikami  Nr  3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 18.12.2012 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska