Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.12.2012 14:27

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

        Projekt

Uchwała Nr    /     /

Rady Gminy Michałowice

z dnia  ____________

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2013–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

§ 2.

1.       Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2.       Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

3.       Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 z późniejszymi zmianami.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r.

Załączniki

Data publikacji: 27.12.2012 14:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska