Urząd Gminy Michałowice
05.03.2012 16:17

Uchwała Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Michałowice na lata 2012- – 2021 środków finansowych na utrzymanie projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżetach Gminy na lata 2012 – 2021 środków finansowych przeznaczonych na rzecz utrzymania rezultatów projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”, na który złożą się coroczne wpłaty w wysokości minimum 1% całkowitych kosztów projektu, zgodnie z art. 6 Umowy Finansowej Nr 40/PL0448/07/NMF/MF EOG/2009.

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 05.03.2012 16:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska