Urząd Gminy Michałowice
05.03.2012 14:18

Uchwała Nr XIII/129/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§ 1

1.      Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz „DAWIS” sp. z o.o., z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1, polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej na części działki ew. nr 355/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.

2.      Traci moc Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 05.03.2012 14:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga